วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในพิธีไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๔.๔๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย (Mr. Alex Geiger Soffia)
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางอาลีน อ็องตวน ฟัฎฎุล (Mrs. Aline Antoine Faddoul) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๒๓.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๓๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานแสดงดนตรีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ และในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยงานแสดงดนตรีและนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ หอการค้าและอุตสาหกรรม
แห่งเมืองลียง สำนักงานใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส และคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส นอกจากนี้ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปะ ในเมืองลียง และกรุงปารีส
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อวานนี้ ได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ จึงต้องนำความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบกิจการงาน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเอง
และชาติบ้านเมือง ทั้งต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
/ในวันนี้ …
– ๒ –

ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่า ในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ของส่วนรวมนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกฝ่าย จึงขอให้แต่ละคนร่วมกันทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความสามัคคีกลมเกลียว โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง” งานที่ทำก็จะดำเนินก้าวหน้าไปอย่างราบรื่น และบรรลุประโยชน์ที่พึงประสงค์ทุกประการ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้า ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์