วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๑  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา  ๑๔.๒๕  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา                 เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๐๔ กลับจาก
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา  ๑๗.๑๒  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                 สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายมนู  สิทธิประศาสน์ ต.ช.,ต.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๐.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๑
เวลา  ๑๔.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา     อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๑
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๗  เวลา  ๑๓.๑๑  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนพนาศึกษา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยทำงานร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดข้างเคียง          โดยวันนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ พร้อมพระราชทานสมุดระบายสี แก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล ๒) จากนั้น ทรงเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย ล้างไตทางหน้าท้อง โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคอัมพาต โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ                เก็บปัสสาวะไม่ได้ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคเชื้อราในปอด โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคหัวใจตีบ และผู้ป่วย   พิการแต่กำเนิด โดยทรงมีพระปฎิสันถารด้วยความห่วงใย ทรงซักถามอาการกับแพทย์ และทรงรับเป็นคนไข้          ในพระอนุเคราะห์ ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ      เฉพาะทาง พร้อมกับพระราชทานเงินจากมูลนิธิจุฬาภรณ์แก่ผู้ป่วย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว สมเด็จพระศรี           นครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์ พอ.สว. ขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๒ ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัคร ประกอบด้วย
/แพทย์…
–  ๒  –
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร     ทั่วทุกภูมิภาค ด้วยทรงทราบว่าราษฎรในพื้นที่ห่างไกลไม่มีโอกาสเข้าถึงการรักษา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ        เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสืบสานพระปณิธาน        ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ โดยโปรดให้ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลในพื้นที่ ให้บริการตรวจโรค ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม บริการทันตกรรม โดยวันนี้มีผู้เข้ารับบริการ ๑๙๙ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ        กระดูกและข้อ ระบบประสาท สมอง และระบบทางเดินอาหาร ในการนี้ พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว.  และโล่ แก่อาสาสมัคร พอ.สว. จำนวน ๑๘๓ คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน จังหวัดอำนาจเจริญ        เป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลำดับที่ ๔๙ เมื่อปี ๒๕๓๗ ปัจจุบันมีสมาชิก        ๑,๖๖๘ คน ต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ เฝ้า และทรงนำขับร้อง   เพลงเลือดหยดเดียว ซึ่งเป็นบทเพลงในพระนิพนธ์ ฯ พร้อมกับพระราชทานพระดำรัสให้สมาชิก ฯ มีสติ
ความรำลึกรู้