วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสร้างโรงเก็บเมล็ดพันธุ์และโรงตากเมล็ดพันธุ์ การปลูกผักปลอดภัย การผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน การดำเนินงานแปลงผักกางมุ้ง การขยายพันธุ์มะนาวโดยการตอนกิ่ง การทำน้ำเห็ดหลินจือมะนาว และการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานการขยายผลโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สู่ชุมชนบ้านซับม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสมาชิก
ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานไปเพาะปลูก ผลผลิตส่วนหนึ่งแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน และจำหน่ายนำรายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยมีการจัดตั้งร้านจำหน่ายผลผลิตของโครงการ เพื่อสนับสนุนสมาชิกโครงการ และช่วยให้ประชาชนได้รับประทานผักปลอดภัยในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ นอกจากนั้น พลทหารที่ปลดประจำการ และกำลังพลที่เกษียณอายุราชการจากกรมพลาธิการทหารบก ยังได้นำ
องค์ความรู้และประสบการณ์ที่เข้าร่วมโครงการ กลับไปปฏิบัติยังภูมิลำเนา จากนั้น ทรงรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล โครงการเลี้ยงหมูป่า โครงการปลูกหญ้า ๔ สายพันธุ์ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชบำรุงดินและถั่วมะแฮะ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก ด้วย
โครงการทหารพันธุ์ดี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพ จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มาใช้ในการดำเนินงานโครงการ ฯ โดยพลทหารกองประจำการจะได้รับการฝึกอบรมและเข้าประจำแปลงผัก
เพื่อเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ ยังมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเมล็ดพันธุ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ สำหรับ
นำกลับไปปลูกที่บ้าน เพื่อให้มีผักปลอดภัยสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน และจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการปลูกผักปลอดภัยภายในชุมชน กับทั้งยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารพันธุ์ดีผลิตเมล็ด
พันธุ์ผัก พันธุ์เป็ด พันธุ์ไก่ และพันธุ์ปลา เพื่อสะสมสำรองไว้สำหรับพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย หรือในยามที่บ้านเมืองประสบภาวะวิกฤต ตามพระราชดำริในการสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ประเทศไทย