วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางปภาดา เสนาะพิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นำ คณะผู้บริหารโรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียน
ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนมัธยม
สังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก
– นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำ คณะข้าราชการ
และเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ ผลิตผล
ทางการประมง และของดีเมืองนครศรีธรรมราช
– นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำ คณะข้าราชการ และเกษตรกร
จังหวัดยะลา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตร และผลผลิตแปรรูปทางการเกษตร จังหวัดยะลา
เวลา ๑๕.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นำ นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคเพศเมียพันธุ์ไทยผสมอเมริกัน
บราห์มัน เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมธนาคารโค – กระบือ ภายใต้แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– พลโท สัมพันธ์ ยังพะกูล นายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานแข่งขันวิ่งประเพณีมาราธอนนานาชาติ “บีดีเอ็มเอส กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ ๓๐” สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ นำ คณะผู้บริหารนักเรียน
และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ และวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับกลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านกกต้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

/- นางวิมล …..

– ๒ –

– นางวิมล กิตติรัตนวิวัฒน์ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล สำหรับซื้อเครื่องฟอกไต
– นายไกรฤทธิ์ จันทร์แช่มช้อย พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นำ คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อความเป็นสิริมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ
นายฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “ยูเมะพลัส ส่งต่อ …
ความห่วงใย” ปี ๖ เพื่อสนับสนุนงานคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน ฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า
และกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายจุมพจน์ เชื้อสาย พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. นางสมจิตร์ ฉัตรทนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์มอร์ จำกัด
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. พลตรีหญิง วันดี ลีเลิศวราวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และคณะ เฝ้า
ทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔. นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน ที่ปรึกษาบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการจัดงาน “แบรนด์…พลังเพื่อเลือดใหม่ ๒๕๖๑” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด “สื่อวีดิโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต” และการประกวดสถาบันการศึกษา “รณรงค์เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นผู้บริจาคโลหิต
ครั้งแรกมากที่สุด” ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
๕. นางภัทรา ศิลาอ่อน พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ คณะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา

/เวลา ๑๖.๔๕ น. …..

– ๓ –

เวลา ๑๖.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายวัลแดมาร์ ดูบายอฟสกี (Mr. Waldemar Dubaniowski) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๘.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติ หะวานนท์ กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ นางสาวศุภวรรณ สันติเทวกุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) สหราชอาณาจักร
เวลา ๑๔.๔๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไป
ทรงเปิดโครงการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในโอกาส
ที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวี
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก : บทบาทพนักงานอัยการในการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีด้วยรูปแบบสหวิชาชีพ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จร่วม
ในการนี้ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร และหอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปทอดพระเนตรการแสดงอุปรากร เรื่อง “ตูรันโด” (Turandot) ของคณะอุปรากร “เยคาเตรินเบิร์ก โอเปรา
เธียเตอร์” (Ekaterinburg Opera Theatre) จากสหพันธรัฐรัสเซีย ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร