วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๒  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๕๙  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากพระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต  ไปในการพระราชพิธี
พืชมงคล ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง  แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
ท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์  และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย  จากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงจุด
ธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา  ทรงกราบ  ทรงศีล  พระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีล  จบแล้ว  เสด็จพระราชดำเนินไปที่ธรรมาสน์ศิลา  ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์  รัชกาลที่ ๙  พระพุทธคันธารราษฎร์  รัชกาลที่  ๕  พระคันธารราษฎร์จีนนั่ง  พระคันธารราษฎร์ยืน  พระคันธารราษฎร์บันได  พระคันธารราษฎร์รวงข้าว  พระบัวเข็ม  พระพลเทพ  พระโคศุภราช  และทรงประพรมพืชต่าง ๆ  ทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์  จากนั้น  ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธคันธารราษฎร์  ทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักร  พระมหาราชครูพิธีวิสุทธิคุณ  ประธานพระครูพราหมณ์  อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว  ทรงหลั่งน้ำสังข์  ทรงเจิม  และพระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏักสำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาแก่  นายทองเปลว  กองจันทร์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทรงหลั่งน้ำสังข์  ทรงเจิม
ผู้เป็นเทพีซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  เสร็จแล้ว  เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์  ทรงหลั่งทักษิโณทก  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ  แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินกลับ

เนื่องในวันพืชมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้  กรมการข้าว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูก ทั้งหมด ๖ พันธุ์ ได้แก่  ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕  พันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑  พันธุ์ข้าว กข ๘๗  พันธุ์ข้าว กข ๘๕  พันธุ์ข้าว กข ๔๓  และพันธุ์ข้าว กข ๖  จำนวน ๑,๗๒๘ กิโลกรัม  เข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ณ  พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ ให้ปลอดจากโรค และเจริญงอกงาม สมบูรณ์  เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ และพระราชทานแก่พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศ นำไปเป็นมิ่งขวัญและความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตน
ตามประเพณีนิยม  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

/เวลา ๐๗.๔๐  น. .

 

– ๒ –

 

เวลา  ๐๗.๔๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนิน

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดกระบี่  และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนรัชชประภา อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลา  ๑๔.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นายเกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  เชิญหิรัญบัฏ  และผ้าไตร  ไปถวายแด่พระพรหมวชิราธิบดี ศรีสังฆวรนายก
มหาจุฬาลงกรณดิลกสุพพิธาน  นายกสภาบริหารบัณฑิต  ปริยัติกิจวรธาดา  มหาคณิสสร บวรสังฆาราม  คามวาสี  ณ  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๐๙.๓๗  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๓.๕๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา