วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๓.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการของบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
ณ โรงงานบางปะกงนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๓.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เรือนจำกลางเชียงใหม่ ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๕.๕๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจ ฯ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๗.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ไปทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี และทอดพระเนตรการดำเนินงานให้บริการด้านเอชไอวีของโรงพยาบาลนครพิงค์ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงเปิด “งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และเทศกาลสยามอะเมซิ่งพาร์ค บิ๊กฮอลิเดย์ ๒๐๒๐
ในโอกาสฉลอง ๔๐ ปี สวนสยาม สู่สยามอะเมซิ่งพาร์ค” ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร