วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตาม
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี ๒๕๒๗ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๑๑๓ คน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พบว่านักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ ครบทุกคน นักเรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร จึงแก้ไขด้วยการให้อ่านสะกดคำ เขียนตามคำบอก คัดไทย และให้อ่านจับใจความสำคัญ กิจกรรมสหกรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การประกวดการบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ มีปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามาสอนการทอผ้ากะเหรี่ยง การปักผ้าด้วยสะดึง และการทำย่าม รวมทั้งมีกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีทอผ้าบ้านแม่ลอง –
ขุนปอน สอนการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ เป็นการต่อยอดการฝึกอาชีพและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีผักและเนื้อสัตว์เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน แต่ถั่วเมล็ดแห้งยังขาดแคลน
จึงขยายพื้นที่เพาะปลูกไปยังบ้านผู้ปกครอง มีสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก และสอนการแปรรูปถนอมอาหาร อาทิ กล้วยฉาบ ผักกาดดอง นำไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน ทั้งยัง ขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชนโดยเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตร
เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและวิชาชีพของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทอยู่ประจำ รับนักเรียนด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการจาก ๑๒ อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนทั้งสายสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษา และสายวิชาชีพ มีนักเรียน รวม ๘๒๑ คน เป็นนักเรียนชาวไทยภูเขาร้อยละ ๘๖ มีการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องร่วมกับโรงเรียนร่มเกล้าปางตอง ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูและนักเรียน ตลอดจนการสร้างผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน อาทิ การทอผ้า ซึ่งเป็นการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าต่าง ๆ กิจกรรมการเกษตร ส่งเสริมการปลูกข้าวไว้บริโภคภายในโรงเรียน มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สามารถนำไปจำหน่ายที่ร้านค้า และร้านกาแฟเด็กดอยรีสอร์ท ส่วนศูนย์ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้วิชาชีพโรงแรม ตามโครงการเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจ มีความรู้ด้านวิชาชีพการโรงแรม และส่งไปฝึกทักษะอาชีพ สร้างประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่วิทยาลัยเทคนิคสารภี และโรงแรมในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งนักเรียนจะจบหลักสูตรทวิศึกษา และได้รับวุฒิบัตรทั้งในระดับมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา และสร้างทางเลือกทางวิชาชีพให้กับนักเรียน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ตึกยุพราช จากนั้น ทรงฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน
โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการสอนผ่านระบบออนไลน์ จัดส่งเอกสารและอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปให้นักเรียนที่บ้าน และใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสนุกสนานกับการเรียนออนไลน์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐสิงคโปร์ และได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้ แบ่งปันความรู้ และพัฒนาวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในประเทศไทย ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรพระเจดีย์ธรรมสถาน วัดนางเหลียว ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม
แบบล้านนาทรงแปดเหลี่ยม สร้างขึ้นราวปลายศตวรรษที่ ๒๑ มีอายุมากกว่า ๔๐๐ เดิมพื้นที่แห่งนี้ เป็นวัดร้าง
ที่หลงเหลือเพียงวิหาร และเจดีย์ ต่อมาโรงเรียนได้ขอเช่าพื้นที่จากกรมการศาสนา เพื่อทำประโยชน์ทางการศึกษา จึงได้บูรณะวิหารให้เป็นสถานธรรมของโรงเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของภาคเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เน้นจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ ปัจจุบัน มีนักเรียน จำนวน ๓,๖๗๓ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๙๗ คน สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่