วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๔๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้ดี มีความสามารถสูง นับว่ามีพื้นฐานอันสำคัญ
ในการประกอบกิจการงานต่าง ๆ ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ด้วยดี แต่การประกอบอาชีพการงานนั้น นับเป็น
การออกไปสู่สังคมใหม่ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอีกมาก บัณฑิตจึงต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ หมั่นติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้
กว้างขวาง ลึกซึ้ง เท่าทันโลก และมีทักษะความเชี่ยวชาญ ที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกัน ก็ต้องรู้จักเรียนรู้และปรับตัว ให้สามารถทำงานประสานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น พยายาม
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับในบทบาทหน้าที่และความคิดเห็น
ที่แตกต่างกัน บนพื้นฐานของเหตุผลและความเข้าใจอันดี อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
ข้อสำคัญ ต้องมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมไม่เสื่อมคลาย
หากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาเป็นแนวปฏิบัติ ก็จะบังเกิดประโยชน์สร้างสรรค์ ทั้งแก่ตนเองและแก่ส่วนรวม
ประเทศชาติ
เวลา ๑๗.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดง
ดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ และทรงดนตรีไทย ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายธเนศ วีระศิริ นายกสมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และเจ้าหน้าที่
นำ นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ ๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕
รับเหรียญรางวัลเรียนดี และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

/ในวันเดียวกันนี้…

 

 

 

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ และพื้นที่ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นำ ตุลาการทหารสูงสุด
ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ พลเอก เชิดชัย อังศุสิงห์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และ พลโท ธนา เลาหวณิช
หัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย