วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ ประธานองคมนตรี และองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบาเพ็ญพระราชกุศล
อุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ดังนี้
– พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบาเพ็ญ
พระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี ณ พระอุโบสถ
วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
– นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบาเพ็ญพระราชกุศล
อุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
– พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบาเพ็ญพระราชกุศล
อุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
– พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบาเพ็ญพระราชกุศล
อุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร