วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์
โรงเรียนบ้านต่างแคน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
เวลา ๑๓.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์
โรงเรียนบ้านวังหินซา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดท่าพระเจริญพรต อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
– พระราชวชิรสุนทร บวรสิกขการโกวิท มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
– พระสิริวชิรสุธี
– พระภาวนาวชิรมงคล