วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๕.๐๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางภากมล  รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะผู้จัดงานคอนเสิร์ต
พราวนภาสุนทราภรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ สมทบกองทุน
ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ)

– นางสาวภควดี  (มาลากุล)  กันภัย  ผู้แทนสมาชิกในราชสกุล และสมาชิกในราชสกุล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ และในโอกาสนี้ แพทย์หญิงดลลชา  นรินทรางกูร ณ อยุธยา
และนางสาวขนิษฐา  นรินทรางกูร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อจัดตั้งกองทุนนายแพทย์เบญจ  ธำรงค์
ในศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราชด้วย

– นางสายสม  วงศาสุลักษณ์  ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ คณะผู้บริหารสถาบัน
บางกอกแดนซ์ และคณะกรรมการจัดงาน “เรสเปกต์” (RESPECT) จากนักแสดง จำนวน ๒ รุ่น ได้แก่
นักแสดงรุ่นเล็ก “บีดีเอ จูเนียร์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ครั้งที่ ๔” (4th BDA Junior Performance) ในการแสดงชุด
“ดิ เอกซ์พลอเรอร์” (The Explorer) และนักแสดงรุ่นใหญ่ “บีดีเอ แชริตี แกรนด์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ครั้งที่ ๑๒”
(12th BDA Charity Grand Performance) ในการแสดงชุด “อิสป” (AESOP) เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ เพื่อพระราชทานเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กหญิงยากไร้
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

– นายมนู  เลียวไพโรจน์  ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม นำ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบัน เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด “ไอเอสเอ็มอีดี ท็อป เอ็มเอสเอ็มอี อะชีฟเมนท์ อะวอด ๒๐๒๓” (ISMED Top MSMEs Achievement Awards 2023) ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา  ๑๐.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปเปิดงาน “ไว ดับยู ซี เอ ดิพโลเมติก แชริตี บาซาร์ ครั้งที่ ๖๘

ประจำปี ๒๕๖๖” (68th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2023)  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร