วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุม ที่ว่าการอาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เวลา ๑๑.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุม ที่ว่าการอาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ หอประชุม ที่ว่าการอาเภอลอง และหอประชุมที่ว่าการอาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยโสก อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โอกาสนี้ ครูใหญ่ กราบบังคมทูลรายงานการดาเนินงานของโรงเรียน พบว่า เด็กนักเรียนมีพัฒนาการดีในทุกด้าน จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน การบันทึกรายงานประชุมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมการเรียนการสอน แบบ “แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง” (Active Learning) มาใช้ในชั้นอนุบาล เพื่อสอนให้เด็กรู้จักร่างกายของตนผ่าน สื่อการเรียนการสอน จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพนักเรียน โดยนาปราชญ์ชาวบ้านมาสอนทา กระเป๋า และพรมเช็ดเท้าจากวัสดุเหลือใช้ จาหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน ช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียน ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พระราชทานพระราชดาริให้เลี้ยงไก่ไข่เพิ่ม เพื่อให้มีไข่ไก่บริโภคทุกวัน ซึ่ง กรมชลประทาน และสานักงาน กปร. สนองพระราชดาริจัดหาน้าให้โรงเรียนและราษฎรทาให้มีปริมาณน้า เพียงพอตลอดทั้งปี จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่ ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๒.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อาเภอ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เปิดสอนระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่ากระเหรี่ยงและกระหล่าง ใช้ภาษาปกาเกอะญอ
/ ซึ่งผลการสอบโอเน็ต …
-๒-
ซึ่งผลการสอบโอเน็ต มีคะแนนต่ากว่าระดับเขตและระดับชาติ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี จึงจัดฝึกอบรมครูวิชาภาษาไทย จัดหาสื่อมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนสอนเสริม
หลังเลิกเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรผลงานโครงการตามพระราชดาริ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน
โดยเน้นนาวัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ เช่น การจักสานไม้ไผ่ เป็นของใช้ในครัวเรือน
และการบดและชงกาแฟ การแต่งลายกาแฟลาเตอาร์ต เพื่อต่อยอดธุรกิจกาแฟให้แก่ชุมชน ด้วยมีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกกาแฟ เพื่อจาหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วย โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นต่าง ๆ ที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว และรับราชการเป็นทหาร ตารวจ
และครูที่จังหวัดเพชรบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับ
สวนสนประดิพัทธ์ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม