วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ นำ คณะบุคคลจากหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายสิ่งของ ดังนี้
๑. คณะผู้บริหารมูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับนักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ที่เน้นทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล และโครงการแม่ขนุน กิจกรรมพัฒนาและขับเคลื่อน
“วันแชท : โลคัล ไลฟ์ แพลตฟอร์ม” (Onechat : Local Life Platform)
๒. คณะผู้บริหารมูลนิธิใจกระทิง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ระยะที่ ๒
๓. คณะผู้บริหารธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครู
และนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระยะที่ ๒
๔. คณะผู้บริหารบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
(จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติ หะวานนท์ กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ ฯ นำ นางสาวอติภา จันทร์วีระเสถียร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขากฎหมายสิทธิมนุษยชน จากมหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน
สหราชอาณาจักร และระดับปริญญาเอก สาขาวิชากฎหมาย จากมหาวิทยาลัยควีนแมรี่ ลอนดอน
สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา