วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “๑๐๐ ปี เซนต์คาเบรียล” ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดสระแก้ว ในการนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ จากนั้น พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและของเล่นแก่นักเรียน ซึ่งอาสาสมัคร พอ.สว.
ประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการ
ตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ มีผู้มาขอรับบริการ จำนวน ๑๐๒ คน ในการนี้
โปรดให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานด้วย นอกจากนี้ ยังมีหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมออกหน่วยให้คำปรึกษา จ่ายยาและเวชภัณฑ์แก่สัตว์เลี้ยง
และปศุสัตว์ มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาขอรับบริการ จำนวน ๘๖ คน ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า
๗ คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรังและท่อปัสสาวะอุดตัน ภาวะกระดูกติดเชื้อ และเนื้องอก
ในสมอง โดยทรงมีพระวินิจฉัยในการรักษาร่วมกับคณะแพทย์และโปรดให้ ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ ในการนี้ พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการแก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่อาสาสมัคร จากนั้น พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิก พอ.สว. จังหวัดสระแก้ว