วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึก
พระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จถึง ผู้แทนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ทรงกราบ ถวายความเคารพพระราชอาส์น ประทับพระเก้าอี้ จากนั้น ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้จารึกพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และถวายบังคมพระราชอาส์น แล้วไปนั่ง
ที่โต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา ฯ เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล ทรงศีล
ประธานสงฆ์ ถวายศีล จบ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน บนโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏ
พระราชสมัญญา ฯ ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ นำสายสิญจน์คล้องคอ เริ่มจารึก
พระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ ๕ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์
เมื่อผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ จารึกพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายน้ำเทพมนตร์ เจิมพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา ฯ เสร็จแล้ว ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ เชิญพานพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา ฯ บรรจุในหีบ แล้วเชิญพานพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา ฯ ไปวางที่ธรรมาสน์ศิลา แล้วกราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ถวายบังคมพระราชอาสน์ จากนั้น ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
แด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะที่เจริญชัยมงคลคาถา ประทับพระเก้าอี้ ทรงกรวดน้ำ
สมเด็จพระราชาคณะถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วเสด็จกลับ
ในการนี้ เจ้าพนักงานตั้งบายศรีแก้ว ทอง เงิน พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภช ข้าราชบริพาร
ในพระองค์ ฯ รับแว่นเวียนเทียนสมโภชพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครบ ๓ รอบแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เจิมพระสุพรรณบัฏพระราชสมัญญา ฯ ที่ประดิษฐานบนธรรมาสน์ศิลา เป็นอันเสร็จพิธี
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าทรงเป็นปราชญ์ที่แท้ ทรงรอบรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากโลกตะวันตก จึงทรงวางรากฐานการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าตามแบบอารยประเทศ ทรงปรับปรุงระบบราชการไทย
ให้ทันสมัย ทรงดำเนินวิเทโศบายเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง ทรงใช้กุศโลบาย
“ผ่อนสั้นผ่อนยาว” กับประเทศมหาอำนาจ ทำให้สามารถรักษาเอกราชไว้ได้ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
น้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนเป็นอเนกประการ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบ ๒๐๐ ปีแห่งวันบรมราชสมภพ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๗
.