วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๕.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย
เวลา ๐๗.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า โลกเราทุกวันนี้ มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัญหาสังคมก็ดูมีทีท่า
ว่าจะเพิ่มขึ้น และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ในเรื่องนี้ เบื้องต้น ทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นจริงก่อนว่า สังคมจะดีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในสังคมเป็นสาคัญ ถ้าสมาชิกของสังคมเป็นคนที่มีคุณภาพแล้ว ย่อมจะไม่ก่อปัญหาให้สังคม แต่จะร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นเจริญขึ้น บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ดี มีการศึกษาสูง นับว่าเป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นกาลังสาคัญของสังคม จึงควรจะได้ฝึกฝนตนเอง ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี การเป็นคนเก่ง หมายถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน และมีความอุตสาหะพากเพียร ที่จะสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ ส่วนการเป็นคนดี หมายถึง มีคุณธรรมความสุจริต ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่มายั่วยุ และสิ่งอันเป็นโทษทุจริตทั้งปวง จึงขอให้บัณฑิตทุกคน
พิจารณาให้เข้าใจ แล้วตั้งใจพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองตามนัยที่กล่าวนี้ จะได้ช่วยกันปฏิบัติแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมของเราให้เป็นสังคมที่ดีที่เจริญมั่นคง
เวลา ๑๒.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
/ในวันเดียวกันนี้ …
– ๒ –
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเงิน เพื่อใช้ในการสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ก่อตั้งมาครบ ๑๕ ปี ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๕๗ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังลานอเนกประสงค์หน้ากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทอดพระเนตรนิทรรศการกับผลการดาเนินงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พันตรี ประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อานวยการกองแพทย์หลวง กราบบังคมทูลรายงานการตรวจรักษา และ เบิกนายแพทย์ กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นา คนไข้ที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็งท่อน้าดี โรคเนื้องอกในก้านสมอง โรคเด็กดักแด้ และโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด จานวน ๖ คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กับพระราชทานกล่องยาพระราชทาน และเงิน สาหรับเป็นค่าเดินทางไปทาการรักษา และมีพระราชปฏิสันถาร ทรงสอบถามอาการป่วยและแนวทางการรักษาด้วยความห่วงใย ยังความปลื้มปีติแก่คนไข้และครอบครัวและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในวันนี้มีประชาชนมาตรวจรักษา จานวนรวม ๔๐๒ คน โรคทั่วไป ๒๙๐ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเข่าเสื่อม โรคกระดูกสันหลังเสื่อม โรคกล้ามเนื้ออักเสบ โดยมี หน่วยแพทย์พระราชทาน จานวนรวม ๑๗๖ คน ประกอบด้วยแพทย์ จานวน ๔๒ คน ทันตแพทย์ จานวน ๖ คน และบุคลากรทางการแพทย์ จานวน ๑๒๘ คน มาให้บริการตรวจรักษา ซึ่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก หน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพโรคทั่วไป ตรวจโรคเฉพาะทาง ทันตกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานให้ อาทิ ตรวจหัวใจด้วยเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และ ตรวจภาพจอประสาทตา รวมทั้งหน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎร ผู้ปกครอง และญาติของบัณฑิตให้ได้เข้าถึงการรักษา และรถตรวจเชื้อชีวนิรภัย ตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ออกหน่วยให้บริการตรวจเก็บตัวอย่าง เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองที่เข้าพื้นที่ได้สะดวกและรวดเร็ว กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง
/ญาติบัณฑิต…
– ๓ –
ญาติบัณฑิต และประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ อย่างทั่วถึง ยังความปลื้มปีติและสานึก ในพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ ผลการดาเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ การดาเนินงานจิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัด สุราษฎร์ธานี การดาเนินงานจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย โควิด – ๑๙ ในพื้นที่ภาคใต้ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรผลงานและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การแกะสลักหนังตะลุง โครงการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งทอภาคใต้ ผ้าฝ้ายลายดอกพิกุล ผ้าฝ้ายลายดอกแก้ว ผ้าทอจากสีธรรมชาติจากป่าฮาลาบาลา ผ้าจากเส้นใยปอเทือง ผลิตภัณฑ์เครื่องเวชภัณฑ์และเครื่องสาอาง จากต้นปอเทือง และผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนาพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิสังคม โดยเน้นให้ นักศึกษามีส่วนร่วมและพัฒนาท้องถิ่นของตน ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการการดาเนินงานวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนวัตกรรมชุมชน โดยการเรียนรู้แบบลงมือทา