วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้แทนเด็กเล็ก ชาย – หญิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง ณ พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เวลา ๑๑.๑๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย