วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โรงเรียน ฯ แห่งนี้ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในการนี้ ทรงรับฟังรายงาน
และผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ฯ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน การแก้ไขปัญหาวิชาภาษาไทย กลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เรื่องการประสมคำ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมนักเรียนการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การจักสานตะกร้า
จากไม้ไผ่” กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน
“การทำดอกไม้ประดิษฐ์” กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผลผลิตของชุมชน และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกพืชผัก ไม้ผล ประมง และปศุสัตว์ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และ
สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โรงเรียน ฯ แห่งนี้ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ฯ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน การแก้ไขปัญหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่องการสะกดคำ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมสร้างสรรค์ “การฉีก ตัด ปะ” เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรม
ฝึกอาชีพนักเรียน “การซ่อมจักรยาน” กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผลผลิตของชุมชน และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกพืชผัก ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง และการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสใบด่างเหลือง ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด