วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๕.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด และนางปรียานุช ทนินซ้อน นายกสมาคมภริยาอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการร้านกรมราชทัณฑ์
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภาชาดไทย
– ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และคณะกรรมการร้านสภาทนายความ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางชลภัทร พิมพา นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพ-รัชดาภิเษก และคณะกรรมการสโมสร ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนนวฤกษ์
ของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางเฉลิมขวัญ นิวาตวงศ์ กรรมการมูลนิธิท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) เพื่อพัฒนา
ห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง “เซมิ ไอซียู” (Semi ICU) ให้แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
๒. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายรณดล นุ่มนนท์
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) เพื่อพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง
“เซมิ ไอซียู” (Semi ICU) ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือธนบัตร
รัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
๓. นางวิศรุตา ฟอร์ซ็อง ประธานชมรมว่ายน้ำเพื่อสุขภาพไทย และนางสาวริญรภัสร์
ภูริกรพัฒนวัฒน์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมว่ายน้ำ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
/ เนื่องในโอกาส…
-๒-

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙
(และโรคระบาดต่าง ๆ) และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือรายงานผลการดำเนินกิจกรรมและ
วีดิโอบันทึกกิจกรรมดังกล่าว
๔. นางเนตรชนก เศรษฐจันทร รองประธานกรรมการมูลนิธิ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการประมูลเพื่อการกุศล
“วี แคร์, วี แชร์” (We Care, We Share) สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ)
– รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นำ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๔๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงาน ฯ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวด ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ และคณะทำงานพร้อมผู้สนับสนุนโครงการจัดนิทรรศการ “อนัมสยามมิตร”
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดทำวีดิทัศน์ เรื่อง “อนัมสยามมิตร” ภาษาเวียดนาม
เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชสุดา และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับโลกของสมาคมวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ICS World Congress of the International College of Surgeons) ครั้งที่ ๔๒
และทรงบรรยายพิเศษหัวข้อ “ศัลยปฏิบัติท่ามกลางภาวะวิกฤตโลกเรื่องมะเร็งท่อน้ำดี” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
เวลา ๑๐.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระนอง
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๔๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองวิทยพิมาน
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๘ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินกว่า ๑๕๔ ไร่
/ ต่อมาเมื่อ …
-๓-

ต่อมาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๑ มีพระราชดำริให้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่
แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ โดยพระราชทานนามว่า “ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา”
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ซึ่งกรมชลประทาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จัดทำระบบท่อส่งน้ำเชื่อมต่อกับระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ คลองใหญ่ มายังบ่อน้ำ ๒ แห่ง ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ การติดตั้ง “โซลาร์ โฟลตติ้ง” (Solar Floating) พร้อมระบบรดน้ำ
เพื่อการเกษตรและสาธารณูปโภค ซึ่งทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมาก ต่อจากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ ฯ อาทิ แปลงนิเวศและพื้นที่เกษตรกรรม
มีการปลูกป่านิเวศโดยรอบ เพื่อเป็นแนวป้องกันลมในแปลงเกษตร และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยปลูกพืชสมุนไพรเสริม สวนสมรม เป็นการดำเนินงานที่ประยุกต์แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกป่านิเวศแบบศาสตราจารย์อาคิระ มิยาวากิ และป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียน ฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการเรียนการสอนวิธีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยพาราโบร่าโดม เช่น
กล้วยตาก และสมุนไพรอบแห้ง ในการนี้ ทรงพระราชปฏิสันถารกับคณะบุคคลเกี่ยวกับการทรงงานการเก็บ
เมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ และการทรงงานโครงการตามพระราชดำริ
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้หลายด้าน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว วังจันทร์วัลเลย์
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๑.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ และพระราชทานเกียรติบัตรแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
นิทรรศการวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ โดยใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน
กองทัพบก และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การนำเสนอผลการวิจัย และองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบการจัดสัมมนาทางวิชาการ
โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ และผลงานการวิจัย จำนวน ๘๒ ผลงาน ได้แก่ เครื่องวัดชีพจรและความเข้มข้นของออกซิเจน
ในเลือดอย่างง่าย ราคาประหยัด และสามารถใช้งานได้จริง โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าตรวจแจ้งเตือนพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก และภาคตะวันออก เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
และการแพร่ระบาดของโรค และโครงการเรือไร้คนขับสำหรับลาดตระเวนตรวจการณ์ทางทะเล เป็นต้น
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๑๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไป
ทรงถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่