วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สาเร็จ
การอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ ระดับสูง” (วทน.) รุ่นที่ ๑ ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “เปิดโลกคู่ขนาน…แสตมป์ไทยสู่ “เอ็นเอฟที แสตมป์” (NFT Stamp)” ณ อาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธาน
การประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๖๖ (๒/๒๕๖๕) ณ ตึกมหิดลบาเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดสโมสรกีฬา บีบีจี ยัง เทเบิล เทนนิส (BBG Young
Table Tennis) และโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน บีบีจี ยัง เทเบิล เทนนิส BBG Young Table Tennis” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฏ วิทยมหาราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร