วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นผู้แทนพระองค์ ไปประกอบพิธีบวงสรวงพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์องค์ใหม่ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง