วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๔.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง ๗๐ ปี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : อิทธิพลของรัฐธรรมนูญเยอรมันต่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญไทย “70 Years Federal Republic Germeny : The German Constitution and Its Influence on Thai Constitutionalism” ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยเอก หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระญาติการาม และทรงประทานเครื่องเขียนพระราชทาน
แก่นักเรียนโรงเรียนวัดพระญาติการาม กับทรงตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานและหน่วยแพทย์ พระราชทาน
กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ โรงเรียนวัดพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา