วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรงาน “คิดถึง…สมเด็จย่า”
ครั้งที่ ๒๖ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๐.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก ณ วัดอรุณรังษี จังหวัดนครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี