วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๙  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ประจำปี ๒๕๖๖
(Global Young Scientists Summit 2023 : GYSS 2023) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เวลา  ๑๕.๐๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– นายอภิลาศ  โอสถานนท์ ประธานมูลนิธิไทย – เยอรมันเพื่อการพัฒนา นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการปิดการดำเนินกิจการมูลนิธิไทย – เยอรมันเพื่อการพัฒนา สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา นำ คณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ๒๕๑๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี น้องใหม่จุฬา ฯ ครบ ๕๐ ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

– นายพงศ์ศักดิ์  เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ
คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องวัดความโค้งกระจกตา วัดรูม่านตา และตรวจวัดค่าสายตาแบบอัตโนมัติ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

– นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำ ข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เวลา  ๑๒.๒๐  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบรรยาย หัวข้อ “ยีนส์มะเร็งกับการควบคุมการเจริญของเซลล์” (Oncogenes and Growth Control) และ “ยีนส์ยับยั้งการเกิดมะเร็ง” (Tumor Suppressor Genes)พระราชทานแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม (Applied Biological Sciences : Environmental Health) และสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) ในหลักสูตรหลักการทางพิษวิทยา (Principles of Toxicology) ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์