วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายอภิลาศ โอสถานนท์ ประธานมูลนิธิไทย – เยอรมันเพื่อการพัฒนา นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการปิดการดำเนินกิจการมูลนิธิไทย – เยอรมันเพื่อการพัฒนา สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา นำ คณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ๒๕๑๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี น้องใหม่จุฬา ฯ ครบ ๕๐ ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
– นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ
คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องวัดความโค้งกระจกตา วัดรูม่านตา และตรวจวัดค่าสายตาแบบอัตโนมัติ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
– นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำ ข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เวลา ๑๒.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบรรยาย หัวข้อ “ยีนส์มะเร็งกับการควบคุมการเจริญของเซลล์” (Oncogenes and Growth Control) และ “ยีนส์ยับยั้งการเกิดมะเร็ง” (Tumor Suppressor Genes)พระราชทานแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม (Applied Biological Sciences : Environmental Health) และสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) ในหลักสูตรหลักการทางพิษวิทยา (Principles of Toxicology) ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์