วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์
และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ ฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ พระราชเสนาบดี เจ้าคณะตำบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และคณะบุคคล เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ สมทบ “กองทุน สธ. เพื่อผู้สูงวัย” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย และในโอกาสนี้ นายทองสุข แก้วงาม และครอบครัว ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา และนางสาวนภา ตันพาณิชย์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– พันเอก วิสิทธิ์ วิไลวงศ์ กรรมการจัดงานประกวดกล่าวคำอาราธนาในพุทธศาสนพิธี
การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน การประกวดสวดมนต์แปลบาลี – ไทย ระดับประถมศึกษา
และการประกวดสวดมนต์แปลบาลี – อังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ชิงโล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการ
วิทยากร ผู้แทนครู และนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศีลธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “๑๐๐ ปี
การอนุศาสนาจารย์ไทย ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒” และในโอกาสนี้ พระสงฆ์ ร่วมเฝ้าด้วย
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ นำ นายวราวุธ เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันรายการลูกทุ่งไอดอล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ และในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ คณะกรรมการ
ร้านธรรมศาสตร์กาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน
งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

/ – นายวิบูลย์…

– ๒ –

– นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการ
ร้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เบอร์ ๕ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นำ คณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าการเรือน – สวนดุสิต
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานคณะกรรมการจัดงานกาชาด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– รองศาสตราจารย์บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำ คณะกรรมการ ร้านกาชาดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จาก การออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางอรชร ทองสุกดี
และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๑๔๖
ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายทศพร ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลเตรียมอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ที่ปรึกษานายกสโมสรโสโรปโตมิสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ นำ คณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อการกุศล “ฟลาวเวอร์ พาวเวอร์”
(Flower Power) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายวรพล เจนนภา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเอสซีจี นำ คณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ
และผู้ชนะรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปะโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และในโอกาสนี้ ผู้ชนะรางวัลยอดเยี่ยมการประกวด ฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
/- นางเตือนใจ…
– ๓ –

– นางเตือนใจ สินธุวณิก รองประธานบริษัท ไทย – จีน ที่ปรึกษาการก่อสร้าง และธุรกิจ จำกัด
นำ คณะกรรมการจัดงานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจีน – ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันเซรามิคศิลปะจีน และพระฉายาลักษณ์ศิลปะการตัดกระดาษแบบจีน
เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๐๙.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ประธานแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยกรรมการแผนก
อักษรศาสตร์ นำ นางสาวพิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๒ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยไลเด้น ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และนางสาวณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์เชิงคลินิก
ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่
และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัติการ
ส้มป่อย อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โรงพยาบาล
ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา