วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการดำเนิน
กิจการของบริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๐๘.๑๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงวางพุ่มดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
และทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ ๘๐ ปี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์
ไปถวายแด่พระพรหมวชิรนายก สาธกธรรมวิจิตร วิสิฐสีลาจารวัตร พิพัฒนกิจดิลก ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี และเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระศรีวัชรวิสุทธิ์ พระศรีวชิรานุวัตร
และพระวชิรกิตติบัณฑิต ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา