วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๔.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ พีจี ๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือน
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงนำข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์การป้องกันชายฝั่งฮ่องกง องค์การเงินตราฮ่องกง และพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง
เวลา ๐๘.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ณ ที่นั้น นายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการ และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การป้องกันชายฝั่งฮ่องกง ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านการทหารบนพื้นที่ป้อมปราการที่สหราชอาณาจักรสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๔๓๐ เพื่อป้องกันชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าววิคตอเรีย ภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ มีการจัดแสดงเรื่องราวและเนื้อหาแสดงความสำคัญของฮ่องกงในฐานะยุทธศาสตร์ทางทหารและท่าเรือ เป็นทางออกสู่ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ทำให้ฮ่องกงเปรียบเสมือนประตูสำคัญที่เชื่อมจีนกับประเทศตะวันตก
เวลา ๑๔.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การเงินตราฮ่องกง ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางการเงินและการธนาคาร เป็นเสมือนธนาคารกลางของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการวิวัฒนาการทางการเงินของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง และนิทรรศการการผลิตธนบัตรและเหรียญดอลลาร์ฮ่องกง และธนาคารที่ได้รับสิทธิ์ในการผลิตธนบัตร จากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก
กับพิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง เพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีน และส่งเสริมให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลาง
ในการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมจีนกับประเทศอื่น ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ จัดแสดงงานศิลปะกว่า ๑,๐๐๐ ชิ้น อาทิ เครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องกระเบื้อง เครื่องเรือน ภาพวาด และงานอักษร โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการจากดินสู่สมบัติล้ำค่า ซึ่งจัดแสดงเครื่องกระเบื้องในยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ตลอดจนเครื่องกระเบื้องที่ใช้ในราชสำนักสมัยต่าง ๆ จากนั้น ทอดพระเนตรวัตถุโบราณที่ขุดพบในเมืองซานซิงตุย มณฑลเสฉวน เช่น หน้ากาก เครื่องสำริด เครื่องหยก เครื่องทองแดง

/เวลา ๒๐.๐๐ น. …

– ๒ –

เวลา ๒๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องรับรองโรงแรมรอยัล แปซิฟิก ฮ่องกง พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท ในการนี้ ผู้แทนนักเรียนนายร้อย
กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานความรู้และประสบการณ์อันมีค่าจากการทัศนศึกษา
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงในครั้งนี้ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานฮ่องกง เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ พีจี ๑ เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย
เวลา ๒๓.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ พีจี ๑ กลับจากการเสด็จ
พระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ