วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไป ทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดาเนินงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน โครงการตามพระราชดาริ อาทิ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้านเหตุผล ด้านคานวณ รวมทั้งทรงติดตาม พัฒนาการเรียนการสอน โครงการฝึกอาชีพ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกไม้ผล เช่น ปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ว่าง ปลูกต้นมะละกอและต้นฝรั่งในท่อซีเมนต์ นอกจากนี้ สานักงานเกษตรอาเภอสะเดา มาสอนยุวเกษตรกร เรื่องการปลูกผักยกแคร่ ที่ขยายผลมาจากโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ อาเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งเหมาะกับการปลูกในช่วงฤดูฝน และปลูกในพื้นที่จากัด ปัจจุบันโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน เปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๑๔๘ คน ครูตารวจตระเวนชายแดน ๘ นาย จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ วันนี้มีผู้มารับการตรวจรักษา ๒๙๓ คน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๑.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายรัตนพล อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการทหารพันธุ์ดี ๓ โครงการ และความคืบหน้าของการดาเนินงานศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน ฯ จากนั้น ทอดพระเนตร การดาเนินงานผลิตอาหารสัตว์ และการผลิตพันธุ์ไก่กระดูกดา ในโอกาสนี้ พระราชทานพันธุ์ไก่กระดูกดา แก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้น ทอดพระเนตรการทาอาหารไก่ไข่เพื่อลดต้นทุน โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ราคาถูก หาได้ในท้องถิ่น อาทิ หยวกกล้วย ราหยาบ ปลายข้าว มูลวัวแห้ง และเกลือป่น มาประกอบเป็นสูตรอาหารไก่ไข่
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชทานดาเนินไปทอดพระเนตรศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง แบ่งพื้นที่เป็น ๓ ส่วน ได้แก่ อาคารเรือนโรงใช้เพาะพันธุ์ปลา โรงเพาะพันธุ์ สัตว์น้า โรงอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน และโรงเพาะเลี้ยงไรแดง และมีแผนจะเลี้ยงพันธุ์ปลา ๕ ชนิด ได้แก่ ปลานิลจิตรลดา ปลาตะเพียน ปลาหมอไทย ปลาสลิด และปลาไน สาหรับแจกจ่ายให้ประชาชน เสร็จแล้วเสด็จ /ซึ่งผลิตพันธุ์พืช …
– ๒ –
พระราชดาเนินไปทอดพระเนตรศูนย์ผลิตพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งผลิตพันธุ์พืช ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มพืชสมุนไพรไล่แมลงและกาจัดศัตรูพืช กลุ่มพืชผักสวนครัว และกลุ่มพืช ท้องถิ่นภาคใต้ โดยแบ่งพื้นที่เป็น ๘ ส่วน เพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพดิน และรองรับการปลูกพืชทั้ง ๔ กลุ่ม เมื่อผลิตพันธุ์พืชสมบูรณ์แล้วจะนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานให้แก่ประชาชนต่อไป
จากนั้น พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการทหารพันธุ์ดี สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดาเนินกลับ ที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา