วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๐  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๑๖.๒๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร และวัดอรุณราชวราราม
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาสน์สงฆ์  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธ
สิหังคปฏิมากร พระประธานพระอุโบสถ  แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงกราบ แล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับ
พระประธาน พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา  จากนั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงาน
จำนวนพระสงฆ์  จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร  ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน
ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม  ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒  เมื่อพระสงฆ์
ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว  พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน  ทรงหลั่งทักษิโณทก  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก  จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานของที่ระลึก  เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายของที่ระลึก  ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ต่อจากนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทประดิษฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช  ทรงพระสุหร่ายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร  แล้วทรงถือสายสูตรยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขึ้นกางกั้นเหนือพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรขึ้นใหม่  ขณะนั้นพระสงฆ์
เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์  จากนั้น ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช  ทรงกราบ  ต่อจากนั้น  เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีหน้าพระอุโบสถ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดระบบควบคุมการตีระฆัง
ฝรั่งสามใบเถา หอระฆังยอดมงกุฎ  ซึ่งหอระฆังยอดมงกุฎเป็นหอระฆังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

/ พระสยาม…

 

-๒-

 

พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ผู้ทรงสถาปนาพระอาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น  มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและไทยประเพณี
อันเป็นเอกลักษณ์ของสมัยรัตนโกสินทร์  ส่วนยอดของหอระฆัง เป็นกุฎาคาร “ยอดมงกุฎ” หมายถึง พระมหาพิชัยมงกุฎ
เป็นพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช  มีระฆังใบใหญ่
ที่จารึกพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
เป็นภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้  เนื่องในโอกาสสถาปนาพระอารามครบ ๑๕๐ ปี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ร่วมกับ
กรมศิลปากร  ได้จัดโครงการบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆังยอดมงกุฎ และหล่อระฆังทดแทนลูกเดิมที่ชำรุด
ณ โรงหล่อระฆัง Whitechapel Bell Foundry ซึ่งเป็นโรงหล่อระฆังเดิมที่หล่อเมื่อครั้งแรกสร้างในปีพุทธศักราช ๒๔๐๔
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  พร้อมกับนำเทคโนโลยีการตีระฆังแบบอัตโนมัติของสหราชอาณาจักรมาประยุกต์
กับระเบียบวิธีการตีระฆังแบบไทย  โดยได้รับความร่วมมือในการประดิษฐ์ระบบจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  นับเป็นการอนุรักษ์การตีระฆังอย่างไทยโบราณให้คงอยู่  เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวราราม

เวลา  ๑๗.๓๗  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดอรุณราชวราราม  เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธธรรมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ทรงกราบ แล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา   จากนั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์
จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บน
พานแว่นฟ้าที่เดิม  ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว  พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายเครื่อง
บริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน  ทรงหลั่งทักษิโณทก  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา  ถวายอดิเรก
จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก  เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายของที่ระลึก  ทรงรับการ
ถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  และเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถ  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธนฤมิต พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ต่อจากนั้น  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

 

/ พระบาทสมเด็จ…

-๓-

 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เวลา  ๐๘.๕๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและ
แดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๔.๐๗   น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

–  รองศาสตราจารย์สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ และขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษามหาวิทยาลัย ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  รองศาสตราจารย์พิชัย  จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้

จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ   เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  นายณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย

ผู้บริหาร และนายกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ฯ  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ  และของสมาคมศิษย์เก่า ฯ  โดยเสด็จพระราชกุศล

ตามพระราชอัธยาศัย

–  นางวัชรี  จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/- รองศาสตราจารย์ประมุข…

-๔-

 

–  รองศาสตราจารย์ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  รองศาสตราจารย์โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  นางชลภัสร  พิมพา นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ – รัชดาภิเษก และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้สนับสนุนงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔  เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

–  นายอาชว์  เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์  คณะผู้บริหารบริษัท ทรู
คอร์ปอเรชั่น  และคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย  “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”  ประจำปี ๒๕๖๓

และประจำปี ๒๕๖๔  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ       สยามบรมราชกุมารี  และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เฝ้าทูลละอองพระบาท  กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวด ฯ  โอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

–  นายธีรศักดิ์  ดำรงสิน และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และผ้าสำหรับผลิตหน้ากากอนามัย  เพื่อพระราชทานแก่

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

–  นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และคณะ  นำ ผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิ ฯ (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)  เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

  • คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายเงิน  เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และส่งเสริมการเรียนรู้

ภาษาบาลี

  • คณะผู้บริหารธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  และของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

  • คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ

ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี : ขยายผล ๒ แห่ง งวดที่ ๒

/ ๔.คณะผู้บริหาร…

 

-๕-

 

  • คณะผู้บริหารมูลนิธิใจกระทิง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ระยะที่ ๑

  • คณะผู้บริหารบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา)

  • นางยิ่งรัก สิริสิงห และครอบครัว  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

–  นายแพทย์อภิชาติ  อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคณะ  นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการ ฯ ประจำปี ๒๕๖๔  เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน
ณ ต่างประเทศ

เวลา ๑๗.๑๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสมรัตน์ แทนขำ

ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๐๗.๓๗  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและ

ทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย เป็นวันที่ ๑

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๖.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ว.ป.ร.๓  ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร

ดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร