วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารหอโหวดร้อยเอ็ด (หอสูงชมเมืองรูปทรงโหวด) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
อาคารหอโหวดร้อยเอ็ดเป็นอาคารหอสูงชมเมือง ความสูงหนึ่งร้อยเอ็ดเมตร เป็นอาคารที่นำโหวด
ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด มาใช้เป็นรูปทรงและรูปลักษณ์ของอาคาร
ทำให้อาคารมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับพื้นที่ที่ตั้งของอาคารคือบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นพื้นที่แหล่งน้ำมีลักษณะคล้ายกับแผนที่ประเทศไทยที่ล้อมรอบด้วยน้ำ จึงทำให้
อาคารหอโหวดร้อยเอ็ดมีความโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดสร้างอาคารหอโหวดร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
และงบประมาณของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นค่าตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ