วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายนับได้ว่ามีความรู้สูง ย่อมเป็นความหวังของประเทศชาติ ว่าจะเป็นกาลังสาคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ส่วนรวม การจะทาให้ได้ดังที่กล่าว ในยุคสมัยที่วิถีชีวิตของคนเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น บุคคลต้องรู้จักปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้บัณฑิตหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้เป็นผู้มีความคิดจิตใจที่เปิดกว้าง มีความรู้ที่ลึกซึ้ง กว้างขวาง หลากหลาย มีความสามารถในการนาความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ถูกตรงตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ ตลอดจน มีทักษะในการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสาคัญ แต่ละคนต้องระลึกไว้เสมอว่า การประพฤติตนปฏิบัติงานบนพื้นฐานของคุณธรรมเท่านั้น ที่จะทาให้ทุกคนสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างผาสุกมั่นคงและ มีคุณภาพ อันจะส่งผลให้ส่วนรวมและชาติบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงอย่างแท้จริง
เวลา ๑๑.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๑ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมเสวนาวิชาการ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล” ประจาปี ๒๕๖๕ และพระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ ๒ (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022 – 2023) แก่คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร