วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ในโอกาสนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ยังไม่ได้รับ
ปริญญาบัตร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข้ารับ
ปริญญาบัตรด้วย
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ
ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว และพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ซึ่งได้ปรับปรุงจากอาคารเรียนไม้หลังเก่า เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของโรงเรียน ฯ เมื่อปี ๒๕๖๓
โดยได้รับงบประมาณจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ประชาชน
และผู้มีจิตศรัทธา แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๖๕ ในโอกาสนี้ ทรงปลูกต้นบุนนาคด้วย จากนั้น ทรงวางพวงมาลัยถวาย
ราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์โอทอปของอำเภอเบตงด้วย
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแด่พระสงฆ์ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
และพระราชทานเกียรติบัตร ทุนการศึกษา และเข็มรางวัล แก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ฯ “ทุนวรเกษตรเมธี” ประจำปี ๒๕๖๖ และผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดภาคใต้ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส