วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี ที่  ๒๒  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้ เวลา  ๐๘.๑๑  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตร และถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขัน กับทอดพระเนตรนิทรรศการ
ในงานวันลองกอง งานศิลปาชีพและงานกระจูด ในงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๕
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เวลา  ๑๓.๕๓  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพระราโชวาท  ความว่า  ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์  ที่บัณฑิตได้สร้างสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนและการดำเนินชีวิตนั้น  รวมเรียกว่าเป็นศักยภาพ  ซึ่งหมายถึงคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคล ศักยภาพนี้  เป็นพื้นฐานและปัจจัยสำคัญ  ที่จะช่วยให้คนเราตั้งเป้าหมายในชีวิตในการทำงานได้
อย่างเหมาะสม  และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  บัณฑิตได้รับความสำเร็จทางการศึกษาแล้ว   กำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไป  จึงควรจะได้ตั้งเป้าหมาย
ให้เหมาะสมถูกต้อง  แล้วลงมือปฏิบัติโดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่  จนสำเร็จผลตามเป้าหมาย
พร้อมกันนั้น  ก็หมั่นเสริมสร้างศักยภาพของตน  ให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอ  และนำไปใช้ให้ประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายเท่าที่จะทำได้  เพื่อให้สามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นไปได้ตามลำดับ  อันจะทำให้ชีวิตและกิจการงานมีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน  จึงขอให้บัณฑิตผู้ปรารถนาความสำเร็จที่แท้จริง  นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้ได้ประโยชน์
เวลา  ๑๕.๕๒  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ และพุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามลำดับดังนี้
– พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยา
– พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส
– นางสาวปิยกุล  บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
– นายวรวิทย์  กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 

/- นายชาญชัย …

 

– ๒ –

– นายชาญชัย  แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมทั้งคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พร้อมคู่สมรส  อธิบดีศาลปกครองกลาง  ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
– พลเอก วรเกียรติ  รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และภริยา นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  และผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

– พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคู่สมรส
– นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– คณะผู้แทน  ข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจ  มูลนิธิ  สมาคม  ชมรม  มหาวิทยาลัย  โรงเรียน
และคณะบุคคลต่าง ๆ   ต่อจากนั้น

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์สุภา  หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย
คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้า ถวายพระเกียรติ เจ้าฟ้านักเคมี  ถวายพระพรชัยมงคล  และถวายเงินรายได้
ส่วนหนึ่งจากการประชุมวิชาการนานาชาติ “เพียว แอนด์ แอปพลายด์ เคมิสทรี อินเตอร์เนชันแนล คอนเฟอเรนซ์ ๒๐๒๒” (Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 : PACCON 2022) สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์  รวมทั้งกราบทูลรายงานกิจกรรมของสมาคม ฯ
– รองศาสตราจารย์วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และปริญญา
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมครุยวิทยฐานะ
– นายพันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้า ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

– ศาสตราจารย์สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

– นายสัมพันธ์  ศิลปนาฎ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยอธิการบดี
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้า ถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
– นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ ๓๑ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์

– นายสงวน  ตั้งศิรเศรษฐ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง นำ
คณะทำงาน เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ ๓ โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย

 

/- นางสาวเปรมิกา …

 

 

– ๓ –

– นางสาวเปรมิกา  สุจริตกุล ประธานมูลนิธิคีตาศิรวาท และนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี
พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติครบรอบ ๑๐ ปี เพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
และเทศกาลตลาดคริสต์มาส “จากเขาแอลป์สู่เขาใหญ่” เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยองค์กร และบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เฝ้า รับพระราชทานรางวัล “พรินเซสส์ เอนไวรอนเมนทัล เฮลธ์
อะวอร์ด” (Princess Environmental Health Award) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

– นายธีรวุฒิ  สังข์ใหญ่ ประธานชมรมเสนาะกรรณวัณณนาเพื่อการศึกษาและเยาวชน
พร้อมด้วยผู้ได้รับโล่พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ คณะทำงาน วิทยากร กรรมการตัดสิน และผู้สนับสนุน เฝ้า รับพระราชทานโล่รางวัล ฯ
– นายวิทัย  รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับฝากเงิน และถวายสลากออมสินพิเศษ แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสิน ครบ ๑๐๙ ปี ในปี ๒๕๖๕

เวลา  ๑๐.๒๘  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เวลา  ๑๓.๔๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๖.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันเรือกอและ
เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส