วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พันเอก ประพัฒน์ จันทร์โอชา ป.ม.,ท.ช. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เวลา ๑๙.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จานวน ๕ คน
ประกอบด้วย นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายวิรุฬห์ แสงเทียน นายจิรนิติ หะวานนท์ นายนภดล เทพพิทักษ์
และนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายเชาวนะ ไตรมาส เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด นา อัยการประจากอง จานวน ๒๑๘ คน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ ร้อยโท ไชยา เปรมประเสริฐ รองอัยการสูงสุด นายวุฒิรัตน์ มีผดุง อธิบดีอัยการ สานักงานคณะกรรมการอัยการ และนายธีระวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์ เลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
กราบถวายบังคมลา ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ และนายธานี ทองภักดี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร