วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมาก
เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคน ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสาขาต่าง ๆ
ตามที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียนมา และพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่นั้น ไปใช้ประกอบ
กิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ ในโอกาสนี้ จึงใคร่จะกล่าวถึงเรื่องการทำงาน ให้ทุกคนได้พิจารณา
สัก ๒ ประการ ประการแรก การตั้งเป้าหมาย ขอบเขต และหลักการทำงานไว้ให้แน่นอน จะช่วยให้
สามารถปฏิบัติงานให้มุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรง เป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้า ความสิ้นเปลือง
ความเสียเปล่า ได้อย่างมาก ประการที่ ๒ ในการทำงานนั้น อาจมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้าง ยากที่จะหลีกเลี่ยงพ้น แต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยฝึกฝนขัดเกลาความรู้ความสามารถของคนเราได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ไม่ว่าจะ
ทำงานใด แต่ละคนจึงควรตั้งเป้าหมายและวิธีปฏิบัติให้แน่ชัด แล้วดำเนินการอย่างเหมาะสมถูกต้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หากมีอุปสรรคปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ก็พึงระลึกไว้เสมอว่าเป็นเรื่องปรกติธรรมดาของการทำงาน
ควรที่จะตั้งสติให้มั่นคง ใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วเร่งปฏิบัติแก้ไขให้ถูกต้องตรงจุด
งานที่ทำก็จะดำเนินลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จผลสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงขอให้บัณฑิต
นำสิ่งที่พูดนี้ไปเป็นข้อคิดและแนวปฏิบัติ จะได้สามารถประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนเอง สังคม และชาติบ้านเมืองได้ สมดังความหมายและความสำคัญของปริญญา
เวลา ๑๕.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย นับว่าเป็นผู้มีความรู้พร้อม สำหรับนำมาใช้ในการประกอบกิจการงานและการดำเนินชีวิต แต่การที่จะทำงานและดำเนินชีวิต
ให้บรรลุถึงความสำเร็จนั้น นอกจากจะต้องอาศัยความพร้อมทางวิชาการแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความพร้อม
ทางจิตใจด้วย กล่าวคือ ไม่ว่าจะทำงานใด อยู่ ณ ที่ใด แต่ละคนต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีสำนึกรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต อันจะเกื้อกูลให้สามารถประกอบกิจการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งประพฤติปฏิบัติการทุกอย่างได้เหมาะสม ถูกต้อง ชอบธรรม ตามเหตุตามผล ตามปัจจัย

/แวดล้อม …

– ๒ –

แวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนเร่งเสริมสร้างความพร้อมทางจิตใจ
ให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่น จะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ยั่งยืน ทั้งแก่ตนเอง
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สมกับที่เป็นบัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมประจำใจ
เวลา ๑๙.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลวรณ แสงสนิท
ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นำ คณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๓๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ เจแอล ๖๒๗ จากท่าอากาศยานโตเกียวฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไปยังอะโสะคุมาโมโตะ
เมืองมาชิกิ ณ ที่นั้น นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ประจำเมืองฟุกุโอกะ และคณะ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังโรงแรมนิกโกะคุมาโมโตะ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่ม
กันหนาว และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครนายก
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี