วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี ที่  ๒๒  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๐๔  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน

แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๑  ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลา  ๑๑.๕๙  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน

แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๑  ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลา  ๑๗.๒๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จลง  ณ  อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– นายสมเกียรติ  ชอบผล  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ
และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ นำ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ ฯ ประจำปี ๒๕๖๒
จำนวน ๖ สาขา ได้แก่ สาขาพระสงฆ์  สาขาผู้บริหารการศึกษา  สาขาครูภาษาไทย  สาขาครูสังคมศึกษา

สาขาการศึกษานอกระบบ  และสาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา  เฝ้า  และเฝ้าทูลละอองพระบาท
รับการถวาย  และรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ  กับประกาศเกียรติคุณ

– บาทหลวงอนุชา  ไชยเดช  ผู้อำนวยการองค์กรสื่อมวลชน คาทอลิกประเทศไทย นำ
ซิสเตอร์ซีมอนา จากพระอารามคาร์แมล  สาธารณรัฐฝรั่งเศส  และคณะ  เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ เรื่อง “กว่าจะ…กำเนิดมิสซังสยาม”  และหนังสือเกี่ยวกับพระสังฆราช
หลุยส์  ลาโน  ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประมุขมิสซังสยามองค์แรก  ฉบับภาษาฝรั่งเศส

เวลา  ๑๖.๐๗  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จออก  ณ  พระตำหนัก จักรีบงกช  อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี  พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นริศ  กิจณรงค์  รองคณบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา
อาจารย์ประจำภาควิชาตจวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้า กราบทูลสัมภาษณ์  และบันทึกวีดิทัศน์  เพื่อออกอากาศในรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๒
เวลา  ๑๔.๒๘  น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ไปทรงเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข  ครั้งที่ ๑๔  ประจำปี ๒๕๖๒
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

/เวลา  ๑๘.๐๖  น. …

 

 

 

– ๒ –

 

เวลา  ๑๘.๐๖  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ พระลานพระราชวังดุสิต

เมื่อนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เดินทางถึงยังพระลานพระราชวังดุสิต ได้วางพวงมาลัย
และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย ยุคกลาง ปางมารวิชัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระวันรัต ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ ๑๙๑ รูป
สวดมาติกา จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า ๑๐ รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตรจนครบ ๑๙๑ รูป เสร็จแล้ว พระสงฆ์ ๑๙๑ รูป สดับปกรณ์ ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๙๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน  ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในต่างจังหวัด สวดมนต์พร้อมกัน จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
แด่พระสงฆ์ จนครบ ๑๙๑ รูป ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์
กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์  ผู้แทนพระองค์ เดินออกจากพลับพลาพิธี ไปยังรถยนต์ประเทียบ ขึ้นรถยนต์ประเทียบ แล้วเดินทางกลับ

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๗.๓๖  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  พลอากาศตรี สุพิชัย  สุนทรบุระ อัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย ยุคกลาง ปางมารวิชัย ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

เมื่อพลอากาศตรี สุพิชัย  สุนทรบุระ ถึงยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าพนักงานอัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย ยุคกลาง ปางมารวิชัย
จากห้องโถงกลางพระที่นั่งอัมพรสถาน ประดิษฐานบนพระราชยานไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต

 

/ โดยพลอากาศตรี สุพิชัย …

 

 

 

– ๓ –

 

โดยพลอากาศตรี สุพิชัย  สุนทรบุระ เดินนำพระราชยานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย ยุคกลาง
ปางมารวิชัย จากหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน ไปยังหน้าประตูภูธรลีลาศ ซึ่งมีริ้วขบวนตั้งรออยู่ เมื่อพระราชยาน
ถึงประตูภูธรลีลาศ พลอากาศตรี สุพิชัย  สุนทรบุระ เข้าริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย ยุคกลาง
ปางมารวิชัย ไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ภายหลังเสร็จจากพิธีแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย  สุนทรบุระ อัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย ยุคกลาง ปางมารวิชัย กลับมาประดิษฐาน  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

อนึ่ง  เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๑๙.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม   ติณสูลานนท์  น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,

ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ  พระที่นั่งทรงธรรม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร