วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายฟีลิป ครีแดลกา (Mr. Philippe Kridelka) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางปัสกาล ฟาบร์ (Mrs. Pascale Fabre) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้
นางโอลกะ ชูมีโล-ตาปีโอละ (Mrs. Olga Shumylo-Tapiola) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาทด้วย
– นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรี ฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ฯ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
ใช้ในการจัดซื้อเครื่องฟอกไตสำหรับอาคารฟอกไต โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
– นางสาวจ้อย จิตติเดชารักษ์ กรรมการบริหาร บริษัท วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล