วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ และรายงานผลการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ และการปรับแผนการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง (New Normal) ผลดำเนินงานการควบคุมโรคเท้าช้างและโรคเรื้อน และผลการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ๙ : ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด”
เพื่อพัฒนาชุมชน จากนั้น ทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ได้แก่ ผลการดำเนินงานโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองตามพระราชดำริ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และโครงการทดสอบการปลูกกระจับในพื้นที่ดินเปรี้ยวที่ผ่านการปรับปรุง เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการผลิตและส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่และไก่ไข่พระราชทาน
กับการบริหารจัดการผลผลิต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแผนการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อจากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินงานการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดของราษฎรในพื้นที่บ้านพิกุลทอง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในแปลงเกษตร ได้แก่ การทำนาผักบุ้ง
การเลี้ยงกบและปลา การปลูกพืชสมุนไพร และการเลี้ยงเป็ด จากนั้น ทรงรับฟังสรุปและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและผลสำเร็จจากการทำเกษตรแบบผสมผสานที่นำมาซึ่งการมีชีวิตที่พอเพียงของราษฎรในพื้นที่
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เวลา ๑๕.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประมง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือชุด “ใต้ร่มพระบารมี จากสายธาราสู่มหานที ๙๕ ปี กรมประมง” รูปแบบปกแข็ง และปกอ่อน เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียน และสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ
เวลา ๑๗.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (ออฟโรด) เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ ไว้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ

/ ในวันเดียวกันนี้ …
– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์