วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564

 

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๓  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้   เวลา  ๑๓.๐๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์   ในการนี้  ทรงติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
โรคโควิด ๑๙ และรายงานผลการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ได้แก่
ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ และการปรับแผนการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (New Normal)  ผลดำเนินงานการควบคุมโรคเท้าช้างและโรคเรื้อน และผลการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ๙ : ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน  จากนั้น  ทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสนองพระราชดำริ  ได้แก่  ผลการดำเนินงานโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองตามพระราชดำริ  โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  และโครงการทดสอบการปลูกกระจับในพื้นที่ดินเปรี้ยวที่ผ่านการปรับปรุง  เสร็จแล้ว  ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการผลิตและส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่และไก่ไข่พระราชทาน
กับการบริหารจัดการผลผลิต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแผนการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ต่อจากนั้น  ทรงติดตามผลการดำเนินงานการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดของราษฎรในพื้นที่บ้านพิกุลทอง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่  ในการนี้  ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในแปลงเกษตร ได้แก่ การทำนาผักบุ้ง
การเลี้ยงกบและปลา การปลูกพืชสมุนไพร และการเลี้ยงเป็ด  จากนั้น  ทรงรับฟังสรุปและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและผลสำเร็จจากการทำเกษตรแบบผสมผสานที่นำมาซึ่งการมีชีวิตที่พอเพียงของราษฎรในพื้นที่
ในโอกาสนี้  พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เวลา  ๑๕.๓๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้  นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประมง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือชุด “ใต้ร่มพระบารมี จากสายธาราสู่มหานที ๙๕ ปี กรมประมง” รูปแบบปกแข็ง และปกอ่อน เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียน และสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ

เวลา  ๑๗.๓๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้  พลตำรวจโท วิชิต  ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  และคณะ  เฝ้าทูลละอองพระบาท  รับพระราชทานรถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (ออฟโรด)  เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓  และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔  ไว้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ

/ ในวันเดียวกันนี้ …

 

 

 

 

 

– ๒ –

 

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๓.๓๑  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์