วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564

 

 

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้ เวลา ๑๕.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำ คณะผู้แทนประเทศไทย

ที่กลับจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขัน ฯ

เวลา  ๑๘.๐๒  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมศพ พลตรีหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ท.จ.ว.,ท.ม.,ต.ช.,ภ.ป.ร.๓ ณ ศาลาเสถียรไทย
วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๔.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ เฝ้า เพื่อรับพระราชทานการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยการสังเคราะห์ตัวยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ในวิธีทางเคมีที่แตกต่างกัน ๒ วิธี

ในโอกาสนี้ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ซิโนแวค ด้วย

การนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้แทนจากมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เฝ้า รับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซิโนแวค เพื่อนำไปฉีด
ให้แก่ประชาชน

เวลา ๐๗.๕๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๕ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดราชบุรี ณ หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และฐานปฏิบัติการบ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๓ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 

/อนึ่ง ..

 

– ๒ –

 

อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๔๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๗ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และชนกลุ่มน้อยในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยเป็นโรงเรียนประจำ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปัจจุบัน มีนักเรียน จำนวน ๘๒๖ คน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน ๓๓ คน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพนักเรียน
สวนพลังงานแห่งอนาคต ศูนย์โรงเรียนปลอดขยะ กิจกรรมห้องสมุด นิทรรศการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
และกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพนักเรียน สำหรับผลการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี ๕ ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญา ส่งเสริมให้นักเรียนคิดออกแบบ
และสร้างสรรค์นวัตกรรม ศูนย์การเรียนรู้หอนอนพอเพียง สร้างความรู้ความเข้าใจในการอาศัยอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีพอเพียง ฝึกทักษะการดำรงชีวิต คิดแก้ปัญหา และเรียนรู้การทำ
เกษตรแบบปลอดสารพิษ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ ส่งเสริมให้มีทักษะเพื่อออกไปประกอบอาชีพได้
และศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเครื่องประดับเงินของชนเผ่า ปัจจุบันนักเรียนสามารถพัฒนาฝีมือได้ปราณีต มีวิชาออกแบบเครื่องประดับ ช่วยพัฒนาเรื่องการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก