วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปในงานสมโภชพระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) และทรงเป็น ประธานในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธรูปหลวงพ่อเงินและเหรียญพระราชอุทัยกวี (พุฒ)” ณ พระอุโบสถ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินจากบ้านอุทัย ๙๐๕ อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปทอดพระเนตรการดาเนินงาน และทรงติดตามผลการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นแบบอย่างการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จากัดแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้น ทอดพระเนตรพื้นที่ดาเนินงานตามหลักทฤษฎีใหม่และแปลงข้าวโพดรอบสระน้า ซึ่งนายชัยยศ ตันติวสุธา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จานวน ๒๗ ไร่ ๓ งาน ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่เมื่อปี ๒๕๔๖ เพื่อเป็นแบบอย่างการทาเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร โดยแบ่งพื้นที่ดาเนินงานเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก จัดทา แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ขุดสระเก็บกักน้า เลี้ยงปลากินพืช และปลูกหญ้าแฝก จัดทาแปลงสาธิตการทานา การปลูกพืชบารุงดิน ปลูกพืชหมุนเวียน จัดทาแปลงไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ พืชสมุนไพร และจัดทาที่อยู่อาศัย ก่อสร้างโรงเรือน อาคารแปรรูป และสานักงาน พื้นที่โดยรอบ ส่วนที่ ๒ แปลงสาธิตการปลูกข้าว แบบใช้ต้นทุนต่า โดยปลูกข้าวนาปรัง วิธีหว่านน้าตม ใช้พันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑ นอกจากนี้ มีโรงสีข้าว และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงฝึกอบรมด้านการเกษตร การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
เวลา ๑๕.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดโครงการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งนายเชษฐ์ ชานิถิรวาณิชย์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี ๒๕๕๖ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรการสาธิตการขยายพันธุ์กิ่งพันธุ์ และแปลงพันธุ์ไม้ผล ซึ่งเมื่อปี ๒๕๕๙ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ วางแผนพัฒนาพื้นที่จัดทาเป็นโครงการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี เพื่อเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร ซึ่งผลการดาเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ได้เริ่มเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผล พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ การดูแลไม้ผลแก่ผู้สนใจ นอกจากนี้ ยังปลูกไม้ผลเพิ่มเติม เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต สาหรับ ปี ๒๕๖๓ จะขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม บ้านอุทัย ๙๐๕ อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
/ในวันเดียวกันนั้น …
– ๒ –
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๓๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดเชียงใหม่ ที่โปรดไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ราษฎร ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อม กล้ามเนื้ออักเสบ และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ นอกจากนี้ โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วย ให้คาปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎรด้วย ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนาเฝ้า จานวน ๕ คน ประกอบด้วยผู้ป่วยมะเร็งดวงตา ผู้ป่วยเนื้องอกเส้นเลือด ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองผิดปกติ ผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมและข้อเข่าเสื่อม และผู้ป่วยเข่าขวาผิดรูป โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และโปรดให้ส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้า กราบทูลรายงานประสบการณ์การปฏิบัติงานร่วมออกหน่วยแพทย์ จากนั้น พระราชทานเข็ม เครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการแก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่อาสาสมัคร เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เสร็จแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้า ในโอกาสนี้ พระราชทานพระดารัส ถึงประสบการณ์ในการพระราชทานปริญญาบัตร ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดินเข้ารับของบัณฑิต พร้อมทรงแนะนาว่า บัณฑิตควรควบคุมตนเองไม่ให้ตื่นเต้นให้ได้ นอกจากนี้ ทรงยกรางวัลที่ทางสถาบันเกี่ยวกับโรคมะเร็งของฝรั่งเศสจะถวายในฐานะที่ทรงมีบทบาทสาคัญในการป้องกันรักษาโรคมะเร็งให้กับคนไทยทุกคนด้วย โดยเมื่อปี ๒๕๖๒ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จานวน ๒๓ ครั้ง ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลาดับที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๑๒ ปัจจุบัน มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายต่าง ๆ รวม ๔,๓๘๐ คน สมควรแก่เวลา จึงเสด็จกลับที่ประทับแรม โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่