วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๓.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมด้วย
คณะกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒” เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ ผู้บริหารระดับสูง และสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง พร้อมสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์ “คอลล์ ไซน์” (Call Sign) ในกิจการวิทยุสมัครเล่น และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวิทยุสื่อสาร
– พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี
เวลา ๑๓.๓๔ น. ศาสตราจารย์กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ และผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา กับสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
เวลา ๑๓.๕๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

/ก่อนที่จะได้รับ…

– ๒ –

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
มาก่อน
๒. นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดา นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
มาก่อน
๓. นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดน นางกาญจนา ภัทรโชค เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
๔. นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ นายสุริยา จินดาวงษ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
๕. นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทย
ประจำนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
๖. นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนีย
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนีย
นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครหนานหนิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
๗. นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัล
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัล นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา มาก่อน
๘. นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์ นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำเมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
/๙. นายเชษฐพันธ์

– ๓ –

๙. นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปแลนด์
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปแลนด์ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
๑๐. นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปรตุเกส
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปรตุเกส นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครกว่างโจว
สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
๑๑. นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรู
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรู นายสรยุทธ ชาสมบัติ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
๑๒. นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมยุโรป
กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
๑๓. นายรุจ ธรรมมงคล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูเวต
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูเวต
นายรุจ ธรรมมงคล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำบรูไนดารุสซาลาม มาก่อน
๑๔. นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล นายโวสิต วรทรัพย์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูต
กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน ๑๕. นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
๑๖. นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโก
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

/ก่อนที่จะได้รับ…

– ๔ –

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโก นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ มาก่อน
๑๗. นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยา นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
๑๘. นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำ
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาก่อน
โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๕.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำ
คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ที่ได้จากการร่วมออกแบบและจัดสร้างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทอาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ จำกัด จำนวน ๑ คัน โดยภายในรถได้ติดตั้งเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT) ทำให้การวินิจฉัยและการรักษา
ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ซึ่งจากการดำเนินการโดยรถคันแรกในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา รักษาผู้ป่วยได้
จำนวน ๓๓๙ ราย สามารถลดระยะเวลาในการให้ยาสลายลิ่มเลือดเหลือ ๒๐ นาที และร้อยละ ๖๐ หายจาก
ความพิการอันเนื่องจากภาวะอัมพฤกษ์อัมพาต โครงการดังกล่าวนี้ จึงขยายผลจัดสร้างรถคันที่สองโดยพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพดีกว่ารถคันแรก เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ ฯ
แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อใช้ในการบริการประชาชนต่อไป
เวลา ๑๗.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องใน “วันมหิดล” ณ โรงพยาบาลศิริราช
เวลา ๑๘.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้

/นางลัยลา…

– ๕ –

นางลัยลา อะห์มัด บะฮาอุดดีน (Mrs. Laila Ahmed Bahaaeldin) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายอิมาด บัดรุดดีน อะบู ฆอซี (Mr. Emad Badr Eldin Abou Ghazi) คู่สมรส
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนอิบตีดาวิทยา อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยม
ศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๒,๒๔๑ คน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสาร
สองทาง แม้บางโรงเรียนจะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร แต่สามารถเรียนกับครูผู้สอนได้อย่างใกล้ชิด จากนั้น ทรงเยี่ยม
หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลรือเสาะ ที่มาออกหน่วยบริการ มีผู้มารับบริการ ๘๔ คน ส่วนใหญ่
ป่วยด้วยโรคกระดูกและผิวหนัง ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการฝึกอาชีพ อาทิ การทำผ้าบาติกเทียนเย็น
การทำเค้กกล้วยหอม การจักสานกระเป๋า และน้ำผลไม้ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส