วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๖.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงสอน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๔๐ ปี “๔ ทศวรรษ ทูลกระหม่อมอาจารย์”
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก. ครั้งที่ ๔๒ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเหรียญรางวัลแก่ผู้ชะเลิศการแข่งขัน ฯ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๔ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ ๔) ในพื้นที่จังหวัดระนอง
(กองกำลังเทพสตรี) และจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า)
ณ ฐานปฏิบัติการร้อย ร.๒๕๒๑ วัดมัชฌิมเจริญธรรม (วัดป่าช้า) จุดตรวจเกาะสะระนีย์ อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง และค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปทรงเปิด “อาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” ณ โรงพยาบาลแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนผู้ป่วย และทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานของโรงพยาบาล ฯ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๐๙.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาที่ปี ๖ มีนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ รวม ๖๔ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๕ คน โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน กับพระราชทานพันธุ์ไม้ผล
และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน

/จากนั้น…

– ๒ –

จากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน เป็นต้น ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบการลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปออกหน่วยบริการแก่ราษฎร กับทรงเยี่ยมราษฎร
ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชน
ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโคะ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา มีนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ จำนวน ๖๗ คน ในจำนวนนี้
เป็นเด็กนักเรียนบ้านไกล จำนวน ๑๙ คน โดยมี หน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
ในด้านต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนการฝึกอบรมครูในโรงเรียนให้มีทักษะเพิ่มเติม
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดส่งครูคู่ขนานไปช่วยสอนในวิชาเฉพาะทาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน และกิจกรรมเกษตร กิจกรรมสหกรณ์ เพื่ออาหารกลางวัน ในการนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปออกหน่วยบริการแก่ราษฎรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านวะกะเลโคะ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร