วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากหมู่บ้านสัมมากร อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ไปทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลาปาง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
เวลา ๑๒.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ไปทรงเปิดอาคารเรือนนอน “สุขเกษม” และอาคาร “เกษตรเมธี” ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
เวลา ๑๖.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายพัลลภ สุวรรณมาลิก ท.จ.,ภ.ป.ร.๔ ณ สุสานสันกู่เหล็ก
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จออก ณ วังเทเวศร์ ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลาดับดังนี้
– นายประหยัด บุญสูง ประธานกรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด และคณะ
เฝ้า ถวายรถยนต์กระบะ สาหรับประทานแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้า รับประทานรถยนต์กระบะดังกล่าว
– ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ ) ยามยาก สภากาชาดไทย นา คณะผู้บริหาร บริษัท เป๊ปซี่ – โคล่า (ไทย)
เทรดดิ้ง จากัด คณะผู้บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จากัด และผู้จัดการ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้า ถวายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ สาหรับสมทบ
กิจการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ ) ยามยาก สภากาชาดไทย