วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๒.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๑๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดอาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์
๖๐ พรรษา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๔
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อสามวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญมั่นคงนั้น แต่ละคนต้องสามารถ
นำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ร่วมมือร่วมงานกับทุกคนทุกฝ่ายได้ด้วยดี และหมั่นพัฒนาตนพัฒนางาน
อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำเป็นที่ทุกคนจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อสำคัญ จะต้องฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมความสุจริต มีสติความยั้งคิด
มีความฉลาดรู้ และมีวิจารณญาณ
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมถึงคุณธรรมที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง คือความกตัญญู
ความกตัญญูนั้น หมายถึงความตระหนักรู้ถึงคุณความดีของบุคคลต่าง ๆ และสิ่งต่าง ๆ เป็นต้นว่า
บิดามารดาและผู้ปกครองซึ่งให้ชีวิตและเลี้ยงดูมา ครูบาอาจารย์ซึ่งถ่ายทอดสรรพวิชาและอบรมบ่มนิสัย
สังคมและชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยและประกอบอาชีพการงาน ผู้มีความกตัญญูรู้คุณ ย่อมปรารถนา
ที่จะตอบแทนคุณ ด้วยการประพฤติตนปฏิบัติงานแต่ในทางที่ดีที่ชอบ ก่อให้เกิดผลดีที่พึงประสงค์
คือความเจริญมั่นคงทั้งในชีวิตและกิจการงานพร้อมทุกส่วน จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาคุณค่าของ
ความกตัญญูให้ทราบชัด แล้วตั้งใจปลูกฝังสร้างเสริมคุณธรรมข้อนี้ให้งอกงาม
/ อนึ่ง …

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๒๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นำ นายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสนี้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า
การถวายสัตย์ปฏิญาณตนนี้ เป็นทั้งการประกาศความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นทั้งการเตือนใจ
ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ซึ่งย่อมจะมีมากขึ้น ในฐานะที่ทุกคนได้รับยศสูงขึ้น เป็นนายทหาร
และนายตำรวจชั้นนายพล ทุกคนเมื่อให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้แล้วอย่างเข้มแข็ง จึงจำเป็นต้องรักษาไว้
อย่างเคร่งครัด ด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตเที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบ และทุ่มเทเสียสละอย่างสูงสุด
ถ้าปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดี สมกับความรับผิดชอบที่มีแล้ว ผลงานของทุกคนก็จะอำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยตรง และทุกคนก็จะภูมิใจได้เต็มที่ ทั้งในการรักษาหน้าที่ และรักษาคำสัตย์ปฏิญาณ