วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในการประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา