วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๕  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

 

วันนี้  เวลา  ๑๘.๒๕  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงรับนายฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ (His Excellency Dr.Frank-Walter Steinmeier) ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และนางเอ็ลเคอ  บือเดินเบนเดอร์ (Mrs. Elke  Büdenbender) ภริยา ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระกรัณฑ์ถมตะทองลายดอกพุดตานใบเทศ และตลับถมตะทองลายดอกพุดตานใบเทศประดับเพชร
แก่ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และภริยา และประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพพิมพ์นูนต่ำภาพรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และแจกันพอร์ซเลนลวดลายต้นหญ้าและนกไอบิสสีน้ำเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

นายฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยในอดีต เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ
รองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาก่อน

ประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน นับตั้งแต่ราชอาณาจักรสยามกับอาณาจักรปรัสเซีย หรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในปัจจุบัน ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๕ โดยทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ทั้งในระดับพระราชวงศ์ รัฐบาล
และประชาชนที่แน่นแฟ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครอบคลุมในทุกสาขา โดยนอกจากการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยแล้ว ยังมีความร่วมมือด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นเสาหลักที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนี

ต่อจากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์จุรี  วิจิตรวาทการ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นำ คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวลา ๐๘.๕๙  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๗ (Prince Mahidol Award Conference 2024) หัวข้อ “ภูมิรัฐศาสตร์ ความมั่นคงของมนุษย์ และความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคแห่งวิกฤตการณ์หลากมิติ” (Geopolitics, Human Security and Health Equity in an Era of Polycrises) และทรงเปิดนิทรรศการสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

/ในวันเดียวกันนี้ …..

 

– ๒ –

 

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๓.๒๙  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
บรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้

– คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้า ถวายเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาชีวเคมี ภาควิชาเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์  รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย นำ คณะผู้บริหารระดับสูงของไชนีส อะคาเดมี ออฟ ไซน์ส (Chinese Academy of Sciences) สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้า เพื่อขอพระราชทานพระวินิจฉัยความร่วมมือทางงานวิจัยและวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และไชนีส อะคาเดมี ออฟ ไซน์ส (Chinese Academy of Sciences)