วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เชค ฮาซีนา (Sheikh Hasina) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล
ในโอกาสนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๒๑ มกราคม ๒๕๓๕ และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทย เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมประชาชนชาวบังกลาเทศหลายครั้ง กับพระราชทานโครงการความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อาทิ
ด้านเกษตรกรรม และด้านการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวบังกลาเทศ
ทั้งนี้ ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งในระดับรัฐบาล
และผู้นำรัฐบาลทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำในระดับสูง และมีการดำเนินการในความร่วมมือที่สำคัญด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและแนบแน่นยิ่งขึ้น ปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๕ ปี โดยมี นายมุฮัมมัด ชาฮาบุดดิน เป็นประธานาธิบดีของประเทศ และมี
เชค ฮาซีนา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้น
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล รุ่นที่ ๗๗ และ
นางสาวจุฑารัตน์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับหน้าที่
ในการนี้ นายเกรียงไกร จรรยามั่น เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และนายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในการนี้ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาทด้วย
– นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด นำ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในการนี้ นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนายจำนง ถาวรวิสิทธิ์
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

/ เวลา …

– ๒ –

เวลา ๑๔.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๕๐ ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๔๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการสวดพระอภิธรรมศพ
นายสุนาถ บุนนาค ณ ศาลา ๑๕๐ ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๕๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เสด็จออก ณ ห้องรับรองอาคารศูนย์ปฏิบัติการ กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประทาน
พระวโรกาสให้ นายโอภาส เขียววิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน