วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟรานซ์ เที่ยวบินที่ เอเอฟ ๑๖๖ กลับจาก
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามา และสาธารณรัฐเปรู ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๗.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายวีรชัย พลาศรัย ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี