วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าและตัดลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
เวลา ๑๓.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นบัณฑิตทั้งหลาย นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาที่มีความสำคัญและจำเป็นมากสาขาหนึ่ง เพราะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญของชาติบ้านเมือง นับแต่อดีตจวบจน
ทุกวันนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ยังคงมีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ส่งผลกระทบในทางที่ไม่พึงปรารถนาอยู่หลายอย่าง บัณฑิตทั้งหลายไม่ว่าจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ปฏิบัติงานใด หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใดก็ตาม จึงควรจะได้พิจารณาถึงผลดีและผลเสียให้รอบคอบและรอบด้าน ด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อหน้าที่และสังคมส่วนรวม พร้อมกันนั้น แต่ละคนก็ควรจะต้องกระตือรือร้นขวนขวาย ที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม สร้างสมความชำนาญในการปฏิบัติ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ ฝึกฝนปัญญาความคิดวิจารณญาณให้เฉียบคม และสำคัญที่สุด อบรมจิตใจให้มั่นคงหนักแน่นอยู่ในคุณธรรม
ถ้าทำได้ดังนี้ ก็มั่นใจได้ว่า บัณฑิตจะสามารถเป็นทั้งผู้นำและกำลังหลัก ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาใช้ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนแท้จริง
เวลา ๑๐.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๐.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

/อนึ่ง เมื่อวันพุธ…

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการตามพระราชดำริ ผลงานของนักเรียน
ที่ชนะการประกวดในโครงการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ
ที่ ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานด้านการเกษตร ในโครงการอาหารกลางวัน ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่รักการเรียนรู้การทำเกษตร แล้วนำผลการดำเนินงานไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้าน จนประสบผลสำเร็จ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี บนเนื้อที่ ๕๐ ไร่ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภค
และยังเป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับกำลังพลและครอบครัว ซึ่งได้ส่งกำลังพลไปศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย เพื่อนำความรู้ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับพื้นที่ มีสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ กรมพัฒนาที่ดิน เข้ามาช่วยปรับปรุงดินให้สามารถปลูกพืช และปลูกข้าวได้ โดยแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่าง ๆ อาทิ โครงการเกษตรอินทรีย์ มีแปลงทดลองปลูกพืชผักปลอดสารพิษหลายชนิด เช่น ผักบุ้ง กะเพราแดง น้ำเต้าเซียน ฟักทอง และถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์
เบอร์ ๑ โดยได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์เบตง ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ และไก่พันธุ์กระดูกดำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์จากกรมปศุสัตว์ มูลนิธิชัยพัฒนา และประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง เพื่อเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ไก่ให้กับประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
กำลังพล ครอบครัว และผู้ที่สนใจ และกรมปศุสัตว์ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้ฟักไข่ไก่เศรษฐกิจ
เครื่องส่องไข่ กรงกกลูกไก่ และลูกไก่พันธุ์เบตง โครงการเพาะพันธุ์แพะแบล็คเบงกอล ได้รับพระราชทานแพะ
เพศผู้ และเพศเมีย ในการนี้ พระราชทานอาหารเลี้ยงแพะ พร้อมพระราชทานชื่อลูกแพะเพศผู้เกิดใหม่ว่า “กะถิน” และ “แกงเขียวหวาน” โครงการบ่อพอเพียง ได้จัดสรรพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจร
มีการปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ เพาะเห็ดนางฟ้า และเห็ดหูหนู การเลี้ยงเป็ด มีโรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ และโรงเพาะชำกล้าไม้ ในการนี้ ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดา เพื่อเพาะขยายพันธุ์ในบ่อพอเพียง ต่อจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานถุงเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๔๘ เพื่อนำไปมอบให้กับกำลังพลกรมทหารพรานที่ ๔๘ และกรมทหารราบที่ ๑๕๑ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล
สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรอง
ที่ประทับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส