วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานงานราลึก
วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม
(๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒) ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ณ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อาเภอหนองปรือ โรงเรียนบ้านดงเสลา บ้านเลขที่ ๗/๑ หมู่ที่ ๖ บ้านเลขที่ ๑๑๗
หมู่ที่ ๒ อาเภอศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหินตั้ง บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๖ อาเภอสังขละบุรี โรงเรียนบ้านไร่
บ้านเลขที่ ๒๗/๗ และบ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี